2514 4th Street NE

15-Unit Multifamily Property
$2,500,000 Refinance